Egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2023. május 12-től visszavonásig

Jelen dokumentum (a továbbiakban: Tájékoztató) az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a
továbbiakban: GDPR), valamint a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást.

Fogalommeghatározások

A Tájékoztatóban használt kifejezések a GDPR-ban meghatározott jelentéstartalommal bírnak.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

ALPHAJET-FLY Kft.: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza
meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy.

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ

A Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok vonatkozásában adatkezelőnek minősül az

ALPHAJET-FLY Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság

(rövidített cégnév: ALPHAJET-FLY Kft..; székhely: 1116 Budapest Hunyadi J út 1.; cégjegyzékszám: 01-
09-930395; adószám: 11692638-2-43; Telefonszám: 06-56-210-425; e-mail cím: info@alphajet-fly.hu;
honlap: http://www.kazanabc.hu, a továbbiakban: ALPHAJET-FLY Kft.)

A ALPHAJET-FLY Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy bármely személyes adat kezelésének
megkezdése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tisztességes
és átlátható módon tájékoztatja az érintetteket egyebek mellett az adatkezelés módjáról, céljáról és
elveiről.

II. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS ELVEI ÉS MÓDJA

A ALPHAJET-FLY Kft. kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának
tiszteletben tartását és elkötelezett az általa kezelt személyes adatok magas szintű védelme iránt. A
ALPHAJET-FLY Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden szükséges biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, amely azok biztonságát garantálja, illetőleg megakadályozza azok

véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, megváltoztatását, terjesztését és a jogosulatlan
hozzáférést.

A ALPHAJET-FLY Kft. a személyes adatokat a jóhiszeműség a tisztesség elvének megfelelően,
átláthatóan, célhoz kötötten, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek
megfelelően kezeli, továbbá mindent megtesz az érintettek joggyakorlásának elősegítése érdekében.

A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, ezért a ALPHAJET-FLY Kft. nem
kezel olyan személyes adatokat, melyek az adatkezelés célja szempontjából nem elengedhetetlenül
szükségesek, vagy amelyek kezelésére nincs jogalapja.

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a ALPHAJET-FLY Kft.
biztosítja, hogy a hozzájárulás ugyanolyan egyszerű módon visszavonható legyen, mint ahogyan
megadásra került. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

Ha az adatkezelés jogalapja a ALPHAJET-FLY Kft. jogos érdeke, elvégezte és a jövőben is elvégezheti
az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy a ALPHAJET-FLY Kft. adott adatkezeléshez
kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és
szabadságainál. A ALPHAJET-FLY Kft. erre irányuló kérés esetén tájékoztatást nyújt az érintett részére
a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

A ALPHAJET-FLY Kft. az adatok helyességét nem ellenőrzi, ha olyan személyes adatokat kezel,
melyeket az érintett adott meg. Az adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A
ALPHAJET-FLY Kft. 16. éven aluliak személyes adatait nem kezeli.

A ALPHAJET-FLY Kft.-nél adatvédelmi tisztviselő – jogszabályi mentességre tekintettel – nem került
kijelölésre.

III. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK

Amennyiben a ALPHAJET-FLY Kft. mást bíz meg személyes adatok kezelésével, minden esetben
adatfeldolgozói megállapodás megkötésére kerül sor. A ALPHAJET-FLY Kft. kizárólag olyan
adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciát nyújtanak az adatkezelés jogszabályi
követelményeknek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő

technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. A ALPHAJET-FLY Kft. személyes adatokat más
címzettek részére nem továbbít, kivéve azokat az eseteket, amikor ezt jogszabály kötelezővé teszi.

A ALPHAJET-FLY Kft. az alábbi feladatok ellátására vesz igénybe adatfeldolgozót:

 1. A http://kazanabc.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése (Rebit Software Kft. – 1112
  Budapest Virágkertész utca 4. C. I ház. 2. em. 6.)
 2. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés (Magyar Posta Zrt. – 1138 Budapest, Dunavirág u.
  2-6.)
 3. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés (TLS Express Kft. 2142 Nagytarcsa Cinkotai utca 20-
  22.)
 4. Vállalatirányítási rendszer, számlázás (Traxler Bence – 4272 Weitersfelden Weitersfelden 132)
 5. Vállalatirányítási rendszer, számlázás, rendszergazdai szolgáltatások (Medrom 2003 Kft. – 5085
  Rákóczifalva Petőfi utca 41.)
 6. Szállítás, raktározás, csomag átadópont (Hegedűs Kft. 1116 Budapest Hunyadi J. ú. 1.)
 7. Marketing szolgáltatás (Sparrow Bt. 2800 Tatabánya Borbély S. u. 73.)
 8. Google Analytics (Google Inc. 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, 3 California 94043, USA)
 9. Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

IV. FEJEZET

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

1. Cookie-k

a) Általános tudnivalók

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlapok a felhasználó böngészőjének
küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap
használatát és közreműködjenek néhány statisztikai jellegű információ gyűjtésében. A cookie-k nem
tartalmaznak személyes információkat, és önmagukban nem alkalmasak a felhasználó azonosítására.
Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a
számítógépen. A felhasználó a cookiek-kal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi
látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti. Ennek pontos módjáról böngésző súgó funkciója
ad felvilágosítást.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Explorer, Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies
Safari https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

b) A Honlap működéséhez elengedhetetlen cookie-k

A ALPHAJET-FLY Kft. a Honlap üzemeltetése érdekében a Honlap látogatója számítógépén cookie-kat
helyezhet el. Ezek a honlap működéséhez elengedhetetlenek: szükség van rájuk a Honlapon történő
navigáláshoz, a Honlap funkcióinak működéséhez. Ezek használata nélkül a Honlap, illetve annak
egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Ezen sütik esetében az adatkezelés célja a Honlap megfelelő működésének biztosítása.

Az adatkezelés időtartama kizárólag az érintett aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet
végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Mivel a Honlap megfelelő működésének biztosítása a ALPHAJET-FLY Kft. jogos érdeke, az adatkezelés
jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján ez a jogos érdek, melyet az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése is véd, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás
nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetlenül szükségesek.

Az adatok címzettjei a ALPHAJET-FLY Kft. honlap üzemeltetéssel foglalkozó munkavállalói,
adatfeldolgozói.

c) Egyéb cookie-k

A Honlap egyes részeinek letöltésekor a Google Inc. által működtetett Google Analytics
automatikusan kisméretű, bizonyos esetben személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat helyez el a
felhasználó számítógépén. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot anonimizáltan
tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus
kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).
A ALPHAJET-FLY Kft. ennek használatához egy felugró ablakban elhelyezett jelölőnégyzettel a
felhasználó hozzájárulását kéri, amikor először az oldalra látogat. Ezen adatfájlok pontos nevéről
(_ga), funkciójáról itt található bővebb tájékoztatás:

https://developers.google.com/…/cookie-usage

Amennyiben a felhasználó meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics a Honlap
meglátogatását hozzáadja az analitikához, bármely böngészőhöz telepítheti az alábbi bővítményt:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ha a felhasználó előzőleg cookie-t kapott a Facebook-tól – vagy mert van fiókja, vagy mert felkereste
a facebook.com oldalt –, a böngészője adatokat küld, amikor a “Tetszik” gombbal vagy más közösségi
beépülő modullal ellátott webhelyet (mint a Honlap) keres fel. Erről itt található bővebb tájékoztatás:

https://www.facebook.com/help/206635839404055?hc_location=ufi

Ezen túlmenően a ALPHAJET-FLY Kft. a Honlap meglátogatásakor más statisztikai célú cookie-kat
helyezhet el a felhasználó számítógépén. Egyes cookie-k célja a felhasználói élmény növelése és a
honlap használatának kényelmesebbé tétele mivel ezek a cookie-k észlelik és tárolják, hogy az
érintett milyen eszközzel nyitotta meg a Honlapot, vagy a szövegméretben, betűtípusban vagy a
Honlap testre szabható elemében milyen felhasználói változtatások történtek. Más cookie-k a
Honlapot látogatójának weboldalon belüli kattintásairól, eltöltött idejéről gyűjtenek adatokat
statisztikai céllal (pl. kedvezőbb termékelhelyezés biztosítása).

A jelen pontban megjelölt adatkezelés jogalapja a Honlapot meglátogató érintett hozzájárulása,
melyet jelen Tájékoztató ismeretében a felugró ablakban elhelyezett gombra kattintással adhat meg,
ahol lehetősége van engedélyezésre vagy letiltásra.
Ezen adatokat a ALPHAJET-FLY Kft. harmadik féltől származó a cookie-k esetében a cookie harmadik
fél által meghatározott működési idejéig, vagy a felhasználó gépéről való törlés idejéig, egyéb
esetben pedig a cookie rögzítését követően legfeljebb 6 hónapig kezeli.

Az adatok címzettjei a ALPHAJET-FLY Kft. honlap üzemeltetéssel foglalkozó munkavállalói,
adatfeldolgozói.

2. Honlap

a) A honlap látogatóinak adatai

A ALPHAJET-FLY Kft. csak a szükséges mértékben rögzíti a Honlapra látogató felhasználó személyes
adatait, abból a célból, hogy a Honlap megfelelő megjelenését és működését biztosítsa. Ha az érintett
meglátogatja a Honlap felületét, a ALPHAJET-FLY Kft. rendszere automatikusan rögzíti a látogató
böngészője által megküldött adatok közül a következőket: az általa használt számítógép IP címét, a
dátumot és időt, a böngésző és az operációs rendszer típusát, valamint a felkeresett aloldalakat.

Az adatkezelés célja a honlap megfelelő megjelenítésének biztosítása, a felhasználói élmény
növelése, a jogosulatlan, vagy káros hozzáférések megakadályozása.

Az adatkezelés alapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a
szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Mivel a Honlap megfelelő működésének
biztosítása a ALPHAJET-FLY Kft. jogos érdeke, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja alapján ez a jogos érdek.

A személyes adatok kezelésére csak olyan ideig és mértékben kerül sor, amennyiben ez a szolgáltatás
nyújtásához és a jogszabályban meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges.
A ALPHAJET-FLY Kft. műszaki óvintézkedéseket tett annak biztosítása érdekében, hogy a Honlapon
keresztül küldött adatok illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek.

b) Üzenetküldés

A ALPHAJET-FLY Kft. részére a Honlapon külön erre a célra kialakított felületen üzenet küldhető. A
ALPHAJET-FLY Kft. a kapcsolatfelvétel és válaszadás céljából kezeli az üzenetküldő személyes adatait
(nevét és e-mail címét).

Az üzenetküldő természetes személy a Tájékoztató ismeretében a Honlapon elhelyezett
jelölőnégyzet kitöltésével az üzenet elküldése előtt dönthet hozzájárulása megadásáról az adatai
kezeléséhez. Hozzájárulás hiányában az üzenet nem küldhető el, így személyes adat nem jut a
ALPHAJET-FLY Kft. birtokába.

Az adatkezelés jogalapja az érintett fenti módon kifejezhető hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama a megkeresés egyértelmű lezárása. A ALPHAJET-FLY Kft. törli az adatokat,
amennyiben az üzenetből egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre
nincs szükség, de legkésőbb az üzenet megérkezését követő hat hónapon belül.

A személyes adatok címzettjei a ALPHAJET-FLY Kft. ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói.

c) Regisztráció

A honlapon lehetőség van regisztrációra, mely során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a
felhasználónak csak egyetlen alkalommal kelljen megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás
során. A regisztráció kapcsán végzett adatkezelés célja ezért a webáruházban történő vásárlás
elősegítése, továbbá annak biztosítása, hogy a felhasználó nyomon kövesse aktuális és korábbi
vásárlásait.

A regisztráció a vásárláshoz nem kötelező.

A regisztráció során megadott adatokat a ALPHAJET-FLY Kft. addig kezeli, amíg a Honlapot üzemelteti,
vagy amíg a felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja.

A kezelt adatok a regisztráló személy felhasználóneve és e-mail címe. Az adatkezelés jogalapja a
felhasználó hozzájárulása.

A regisztráló természetes személy a Tájékoztató ismeretében a Honlapon elhelyezett jelölőnégyzet
kitöltésével a regisztráció véglegesítése előtt dönthet hozzájárulása megadásáról az adatai
kezeléséhez. Hozzájárulás hiányában a regisztráció nem fejezhető be, így személyes adat nem jut a
ALPHAJET-FLY Kft. birtokába.

A ALPHAJET-FLY Kft. külön – opcionálisan kitöltendő – jelölőnégyzettel kéri a regisztráló
hozzájárulását e-mail címe kezeléséhez hírlevél küldése céljára. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést
ld. a Hírlevél pontban.

A személyes adatok címzettjei a ALPHAJET-FLY Kft. ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói.

d) Adatok megadása vásárlás nélkül

A regisztrációt követően a felhasználónak lehetősége van a vásárláshoz szükséges adatok
megadására (neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási és szállítási címe).

Az adatok kezelésének célja a webáruházban való vásárlás megkönnyítése, mivel az adatok megadása
esetén nem kell azokat minden vásárlás alkalmával újra megadni.

A regisztrált természetes személy a Tájékoztató ismeretében a Honlapon elhelyezett jelölőnégyzet
kitöltésével az adatai elküldése előtt dönthet hozzájárulása megadásáról az adatai kezeléséhez.
Hozzájárulás hiányában az adatok nem küldhetők el, így azok nem jutnak a ALPHAJET-FLY Kft.
birtokába.

Az adatkezelés jogalapja az érintett fenti módon kifejezhető hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama a megkeresés egyértelmű lezárása. A ALPHAJET-FLY Kft. törli az adatokat,
amennyiben az üzenetből egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre
nincs szükség, de legkésőbb az üzenet megérkezését követő hat hónapon belül.

Az ilyen módon megadott adatokat a ALPHAJET-FLY Kft. addig kezeli, amíg a Honlapon webáruházat
üzemeltet, vagy amíg a felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja.

A személyes adatok címzettjei a ALPHAJET-FLY Kft. értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalói, az adózási, könyvviteli feladatokat ellátó munkavállalók és adatfeldolgozók, és
házhozszállítással foglalkozó munkavállalói vagy adatfeldolgozói a szállítási adatok (név, cím,
telefonszám) vonatkozásában.

e) Hírlevél

A ALPHAJET-FLY Kft. az Üzenetküldés pontban rögzített módon üzenetet küldő, külön jelölőnégyzet
útján hozzájárulást kér arra nézve, hogy e-mail címét hírlevél küldésére felhasználja.

A ALPHAJET-FLY Kft. ezen túlmenően a Honlapon külön felületet helyezett el a hírlevélre való
feliratkozáshoz, ahol az érintett a Tájékoztató ismeretében e-mail címe megadásával, valamint az ott
elhelyezett jelölőnégyzet kitöltése útján megadott hozzájárulásával iratkozhat fel.

A feliratkozás módjától függetlenül az érintett leiratkozhat a hírlevélről (visszavonhatja
hozzájárulását), ha a hírlevél feliratkozásra szolgáló felületen megadja nevét és e-mail címét, melyre
a hírlevelet kaja, és a leiratkozás gombra kattint. A hírlevéről való leiratkozás (hozzájárulás
visszavonása) történhet a valamennyi hírlevél láblécében elhelyezett „Leiratkozás” gomb
megnyomásával is, továbbá a ALPHAJET-FLY Kft. bármely elérhetőségére küldött nyilatkozattal.

A hírlevél küldéséhez kezelt személyes adat a címzett neve és e-mail címe. Az adatkezelés jogalapja
az érintett fenti módok valamelyikén megadott hozzájárulása, célja pedig a ALPHAJET-FLY Kft.
szolgáltatásainak népszerűsítése, értékesítése.

Az adatkezelés a hírlevél szolgáltatás megszűnésének idejéig, vagy a hírlevélről való leiratkozásig tart.

A személyes adatok címzettjei a ALPHAJET-FLY Kft. ügyfélkapcsolatokkal és értékesítéssel foglalkozó
munkavállalói.

f) Webáruház

A ALPHAJET-FLY Kft. termékeinek értékesítése céljából a Honlapon webáruházat működtet. A
webáruházban való vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre.

A webáruházban történő vásárlás esetén a kezelt adatok a vásárló neve, e-mail címe, telefonszáma,
számlázási és szállítási címe. A webáruházban bankkártyás fizetésre is van lehetőség, amennyiben a
vásárlás során a Vevő a bankkártyás fizetési módot választja, a honlap automatikusan átirányítja a
OTP Mobil Kft. által üzemeltetett bankkártyás fizetési felületre. Ezen fizetési felületen megadott
adatok esetében az adatkezelési tevékenységért a OTP Mobil Kft. felületén találhat bővebb
információt, a megadott adatokat a ALPHAJET-FLY Kft. és kapcsolt vállalkozása nem ismeri meg, nem
kezeli. Átutalással történő fizetés esetén a vásárló bankszámlaszámát is kezeli a ALPHAJET-FLY Kft.

Az adatkezelés célja a szerződés létrehozása, teljesítése, megszüntetése, az abból eredő követelések
érvényesítése, a számlakiállítás, és a fizetés lebonyolítása. Az adatkezelés jogalapja a szerződéses
kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), valamint a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1)
bekezdésében rögzített jogszabályi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)).

A ALPHAJET-FLY Kft. számlázás céljából kezeli az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a
szolgáltatás igénybevételének időpontjára vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (2)
bekezdés jogcímén. Ezesetben az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c)).

A személyes adatok címzettjei a ALPHAJET-FLY Kft. értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalói, az adózási, könyvviteli feladatokat ellátó munkavállalók és adatfeldolgozók, és
házhozszállítással foglalkozó munkavállalói vagy adatfeldolgozói a szállítási adatok (név, cím,
telefonszám) vonatkozásában.

3. Megkeresések

Amennyiben az érintett a ALPHAJET-FLY Kft. részére e-mail útján, vagy más módon megkeresést,
kérdést küld, úgy a ALPHAJET-FLY Kft. a válaszadáshoz szükséges mértékben kezeli a nevét, e-mail
címét, telefonszámát, mely adatkezelésről a Tájékoztató válaszüzenetben való hivatkozásával
(linkelésével), vagy más módon tájékoztatja az érintettet.

Az adatkezelés jogalapja a ALPHAJET-FLY Kft. jogos érdeke, mely ahhoz fűződik, hogy a hozzá érkező
megkeresésekre, reklamációkra választ adjon és ügyfeleinek minden kérdésben kielégítő
tájékoztatást nyújtson.

Az adatkezelés időtartama a megkeresés egyértelmű lezárása. A ALPHAJET-FLY Kft. törli az adatokat,
amennyiben az üzenetből egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre
nincs szükség, de legkésőbb az üzenet megérkezését követő hat hónapon belül, kivéve, ha a
ALPHAJET-FLY Kft. jogos érdeke (pl. fogyasztóvédelmi panasz került előterjesztésre) az adatok
további kezelését indokolja. Ebben az esetben az adatok a ALPHAJET-FLY Kft. e jogos érdekének
megszűntét követő nyolc napon belül kerülnek törlésre.

A személyes adatok címzettjei a ALPHAJET-FLY Kft. ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói.

4. Szerződésekkel kapcsolatos adatok

A ALPHAJET-FLY Kft. a szerződések megkötése, fenntartása, teljesítése és megszüntetése céljából
kezeli a vele szerződő természetes személy partnereinek a szerződés teljesítéséhez szükséges
személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja és célja a szerződések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A ALPHAJET-FLY Kft. kezeli a vele szerződő nem természetes személy partnerek kapcsolttartóinak a
kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) is.

Az adatkezelés jogalapja és célja a szerződések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont),
valamint a szerződésekkel kapcsolatos későbbi szavatossági és egyéb igények érvényesíthetősége,
mint jogos érdek, továbbá a későbbi szerződések megkötésének elősegítése, és az üzleti kapcsolatok
fenntartása, mint jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az adatkezelés időtartama a szerződések megszűnését követő 5 év, vagy az adatok megőrzésére
kötelező jogszabályban rögzített idő.

Az adatok címzettjei minden esetben a ALPHAJET-FLY Kft. értékesítéssel, ügyfélkapcsolatokkal
foglalkozó munkavállalói és adatfeldolgozói.

5. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A ALPHAJET-FLY Kft. jogszabályban előírt adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés,
adózás) céljából kezeli a vele üzleti (szerződéses) kapcsolatba lépő természetes személyek
törvényben meghatározott adatait is.

A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján
adószám, név, cím, adózási státusz; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján név, cím,
a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a
rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a
készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a
befizető aláírása; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján vállalkozói
igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

Az adatkezelés jogalapja a fenti jogszabályi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogszabályban előírt idő, általánosságban a jogalapot
adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei a ALPHAJET-FLY Kft. vezetői és adózási, könyvviteli, bérszámfejtési,
társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói.

6. Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy ALPHAJET-FLY Kft. webáruházában történő vásárlás esetén a vásárlók e-mail
címe vásárlói elégedettség-felmérés céljából, közvetlen üzletszerzési céllal is kezelésre kerül, mely
ellen elérhetőségeinken tiltakozhat. E-mail címét az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft.
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) a kérdőíves felmérés céljából adatfeldolgozóként tárolja.

A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest,
Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó
megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés
céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül.
Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így
továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison
Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett.

Az adatok kezelésével és biztonságával kapcsolatban az Árukereső adatvédelmi tájékoztatója ad
részletes információt.

https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html

V. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

1. Az érintett személyek jogai

Az érintetteket – személyes adataiknak a ALPHAJET-FLY Kft. általi kezelése kapcsán – az alábbi jogok
illetik meg:

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése,
Előzetes tájékozódáshoz való jog,

Az érintett tájékoztatása és információk rendelkezésére bocsátása, ha a személyes adatokat az
adatkezelő nem tőle szerezte meg,
Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog,
GDPR 15. cikk),
Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való
jog, GDPR 16. cikk),
A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat
nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló
kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18.
cikk),
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség,
Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik
adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való
jog, GDPR 21. cikk),
Annak joga, hogy az érintettre ne terjedjen ki az automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya,
Tájékoztatáshoz való jog adatvédelmi incidens esetén,
A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az
adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez
való jog, GDPR 77. cikk),
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog,
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog,
A hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga a hozzájárulás alapján folytatott adatkezelés
leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott
adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
Az érintett fenti jogainak gyakorlása érdekében bármikor, formai és tartalmi korlátozás nélkül
megkereséssel fordulhat a ALPHAJET-FLY Kft. -hez a Tájékoztatóban szereplő bármely elérhetőségen.

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint jogai
sérültek, vagy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; Telefon: 06 –
1- 391-1400; Telefax: 06-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

2. A jogok részletes tartalma

Az érintett kérheti, hogy a ALPHAJET-FLY Kft. tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatát, és ha
igen, akkor az általa kezelt adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A tájékoztatáskérés
kiterjedhet az adatok forrásaira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges
adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a
személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az
adatokat.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Jelen Tájékoztató ezt a célt szolgálja.
Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell legalább a ALPHAJET-FLY Kft. és képviselője
elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés
jogalapjáról, a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, a ALPHAJET-FLY Kft. vagy
harmadik fél jogos érdekeiről, a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -,
illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen, adott esetben annak tényéről, hogy a ALPHAJET-FLY
Kft. harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A ALPHAJET-FLY Kft. az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést
díjmentesen biztosítja, a GDPR-ben rögzített kivételekkel.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a ALPHAJET-FLY Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a ALPHAJET-FLY Kft. ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;

c) a ALPHAJET-FLY Kft. -nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy a ALPHAJET-FLY Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a ALPHAJET-FLY Kft. tájékoztatja az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a ALPHAJET-FLY Kft. rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az
adatkezelés a hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik
adathordozhatósághoz való jog). E jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait

Ha a ALPHAJET-FLY Kft. a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést
kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja kell az érintettet erről az eltérő célról
és minden releváns kiegészítő információról.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására
kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő
garanciákról.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a ALPHAJET-FLY Kft. indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a ALPHAJET-FLY Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, a ALPHAJET-FLY Kft. pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat a ALPHAJET-FLY Kft. -re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a ALPHAJET-FLY Kft. -re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
illetve közérdekből vagy a ALPHAJET-FLY Kft. -re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A ALPHAJET-FLY Kft. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a
ALPHAJET-FLY Kft. tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e), vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a
ALPHAJET-FLY Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Figyelemfelhívás a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatokról: Ha a személyes adatok
kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor
tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást
is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes
adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett
feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen
alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben
érintené. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés az érintett és a
ALPHAJET-FLY Kft. közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát
a ALPHAJET-FLY Kft. -re alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett
jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is
megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az előbbi esetekben a ALPHAJET-FLY Kft. köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak,
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát,
hogy a ALPHAJET-FLY Kft. részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel
szemben kifogást nyújtson be.

3. Az érintett kérelmének előterjesztése, a ALPHAJET-FLY Kft. intézkedései

Amennyiben az érintett jogai gyakorlása érdekében, vagy bármilyen más adatvédelmi jellegű
megkereséssel fordul a ALPHAJET-FLY Kft. -hez, a ALPHAJET-FLY Kft. indokolatlan késedelem nélkül,
de a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a
kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a ALPHAJET-FLY Kft. a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a ALPHAJET-FLY Kft. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


Népszerű termékek